Domov

Mediáciu je možné chápať ako komplexnú metódu, ktorá umožňuje kultivovane riešiť spory s ľudmi, na ktorých nám záleží, s ktorými chceme alebo potrebujeme udržiavať korektné vzťahy.

Mediácia

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor,
ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Spor je možné riešiť v ktoromkoľvek štádiu, prípadne aj počas prebiehajúceho súdneho konania.

Vzťahuje sa na spory, ktoré vznikajú z:
občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov,obchodno – záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov

O mne

„Mier nemôže byť udržovaný násilím, môže byť dosiahnutý len porozumením.“

— Albert Einstein

Teší ma, volám sa Beáta Kovalčíková, Mgr.

Svoju činnosť vykonávam podľa zákona o mediácii osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou. Musím pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť mediačného konania.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ministerstvo spravodlivosti logo png

Som mediátorkou zapísanou v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR  pod ev. č. 1943

Ako mediátorka mám povinnosť byť nezávislá a nestranná. Mojou základnou úlohou je pre strany sporu vytvoriť vhodné podmienky pre vzájomnú komunikáciu a na zmierlivé riešenie.

Etický kódex

Etický kódex mediátora (ďalej len kódex) stanovuje požiadavky kladené na profesionálny a morálny kredit vykonávateľa mediácie ako jedného z najefektívnejších alternatívnych prostriedkov riešenia konfliktov a sporov. Poslanie mediátora, ako profesionálne vyškoleného sprostredkovateľa pre ukončenie sporu alebo konfliktu, zapísaného v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, je pomôcť tomuto procesu všetkými prostriedkami, ktoré sú v súlade s právom, morálkou a dobrými mravmi. Jeho výsledkom je vyriešenie konfliktnej situácie a jej potvrdenie formou mimosúdnej dohody.

Článok 1

Vzťah mediátora k stranám sporu

Povinnosťou mediátora pred začatím procesu mediácie je poučiť strany o:

 • dobrovoľnosti ich účasti
 • možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, resp. ukončiť,
 • skutočnosti, že finálne riešenie spočíva v slobodnej vôli zúčastnených strán
 • odplatnosti služby mediátora na základe dohody
 • úlohe mediátora, ktorá nespočíva v rozhodovaní, ale v riadení procesu, ktorý by mal dospieť k uzatvoreniu dohody
 • možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, resp. ukončiť
 • o dôvernosti celého procesu

Článok 2

Vedenie procesu mediácie

Proces mediácie spočíva na nasledovných zásadách, ktorými sa mediátor riadi:

 • nestranne vedie rokovanie za účasti oboch strán sporu, alebo za účasti ich právnych zástupcov, prípadne s každou stranou zvlášť
 • vedie strany k tomu, aby dobrovoľne prevzali zodpovednosť za riešenie sporu
 • koncipuje návrh mediačnej dohody, ak túto úlohu neprevzali samotné strany sporu
 • zvažuje svoje zásahy v každej fáze procesu mediácie
 • je nestranný a objektívny, vytvára pre obe strany rovnaké podmienky
 • vytvára pozitívnu atmosféru a ovzdušie vzájomnej dôvery
 • v prípade, že rokuje s každou stranou zvlášť, tlmočí získané poznatky len po súhlase dotknutej strany
 • mediátor zachováva mlčanlivosť o faktoch zistených pred, počas a po mediácii od sporových strán s výnimkou prípadov, keď ho zákon tejto mlčanlivosti zbavuje

Článok 3

Vzájomné vzťahy medzi mediátormi

Mediátor:

 • nevstupuje do mediovaného sporu a nezasahuje do sporu mediovaného iným mediátorom
 • verejne neprejavuje kritiku voči vedeniu mediácie iným mediátorom a voči dohodám iných mediátorov

Článok 4

Záväzky mediátora k profesii

Mediátor:

 • sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania, pričom pri reklame a získavaní klientov zachováva jej primeranosť a musí vychádzať z pravdivých skutočností o osobe a výsledkoch práce mediátora
 • sa priebežne vzdeláva a skvalitňuje svoje mediačné zručnosti
 • by mal pri každej príležitosti zvážiť, či je kompetentný mediovať konkrétny prípad, ak jeho praktické skúsenosti, alebo výcvik nesúvisia s mediovaným sporom
 • môže svoje skúsenosti mediátora plne využívať ako účastník rôznych profesionálnych združení, spolkov, mediátorov zameraných na skvalitnenie práce mediátorov a zlepšenie výsledkov mediácie, jej propagácie medzi laickou verejnosťou

Kontakt

Mgr. Beáta Kovalčíková

mediátorka

Mierová 138, 982 01 Tornaľa

Tel.: +421 948 018 821

kancelaria@tvojmediator.sk

www.tvojmediator.sk