O mne

„Mier nemôže byť udržovaný násilím, môže byť dosiahnutý len porozumením.“

— Albert Einstein

Teší ma, volám sa Beáta Kovalčíková, Mgr.

Svoju činnosť vykonávam podľa zákona o mediácii osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou. Musím pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť mediačného konania.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ministerstvo spravodlivosti logo png

Som mediátorkou zapísanou v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR  pod ev. č. 1943

Ako mediátorka mám povinnosť byť nezávislá a nestranná. Mojou základnou úlohou je pre strany sporu vytvoriť vhodné podmienky pre vzájomnú komunikáciu a na zmierlivé riešenie.